តើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះ ឬចាញ់ក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម រវាងអាមេរិក-ចិន?

1.8K120

(ពិភពលោក)៖ បើយោងតាមគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចបានកំណត់ថា តាមធម្មតាក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម ផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនធ្លាក់ទៅលើប្រទេសនាំចេញ ច្រើនជាងប្រទេសនាំចូល ព្រោះប្រសិនបើភាគីទាំងពីរបង្កើនពន្ធគយស្មើគ្នាប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះច្បាស់ណាស់ថា...

Tags

Related Coverage

More # freshnewsasia.com