ឆ្នាំឆ្លូវគួរតែយកកូនឆ្នាំ៣នេះ ទើបលាភសំណាងធំអាចចូលមកបាន

50520

កាលពីអត្ថបទមុនយើងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករួចមកហើយពីអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគួរតែយកកូនឆ្នាំអ្វី។ ដូចនេះខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីឆ្នាំឆ្លូវវិញម្តង។ តើអ្នកគួរតែយកកូនដែលមានឆ្នាំណាខ្លះទៅ?

Tags

Related Coverage

More # health.com.kh

23320

ឃើញតូចៗកុំមើលងាយ! ពងគ្រួច អាចផ្ដល់ប្រយោជន៍មិនគួរឲ្យជឿចំពោះសុខភាព