ជំ​ងឺសុកបាំងមាត់ស្បូន៖ អ្វីដែលអ្នកគួរដឹងនិងប្រយ័ត្ន!

10

ប្រសិនបើអ្នក មានជំងឺសុកបាំងមាត់ស្បូន ការសម្រាលកូន ទំនងជាត្រូវការវះ ទើបមានសុវត្ថិភាព។

Tags

Related Coverage

More # health.com.kh

373201

តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសុខភាព ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានទឹកត្រឹមតែ ១ កែវក្នុងមួយថ្ងៃ?