មានផ្ទៃពោះ ហាមញ៉ាំស្រា ពីព្រោះ ...

3512

ចែករំលែក   ស្រា (ឬជាតិអាល់កុល) ជាសត្រូវ នឹងការមានផ្ទៃពោះ។ ស្រា ជារបស់អ្នកដែលត្រូវកាត់ផ្តាច់ បើអ្នកចង់មានកូន។ ស្រា អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ចំពោះមនុស្សទូទៅ មិនថាតែអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនោះឡើយ ដូច្នេះ ចូរអ្នកកាត់បន្ថយការទទួលទាន តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ១ ស្រា ត្រូវតមដាច់ខ

Tags

Related Coverage

More # health.com.kh

2201

រឿងដែលគួរដឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្តាសាយ

សាលាបណ្តុះបណ្តាលជំងឺរោគកុមារសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំថា ក្មេងទាំងអស់ត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្តាសាយជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មានប្រជាជនអាមេរិករហូតដល់ ២០ភ...
2201

ការអង្គុយ និងឈរ គួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រង់ខ្លួនផង

ជំហររបស់រាងកាយមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ចំពោះសុខភាពរយៈពេលយូរ។ ជំហរដ៏ល្អមានន័យថា ឆ្អឹងកងខ្នងស្ថិតក្នុងកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ ក្នុងកំណោងធម្មជាតិទាំងបីរដូចជា ក ខ្នងផ្នែកក...