តើកូនក្នុងផ្ទៃរបស់អ្នក នឹងចាប់ផ្តើមធាក់នៅពេលណា?

9376

ចែករំលែក   ការមានផ្ទៃពោះ ប្រៀបបាននឹងការបើកទំព័រជីវិតថ្មីមួយ សម្រាប់ឪពុកម្តាយថ្មោងថ្មី ដូច្នេះ អ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន និងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ ទៅលើសុខភាព និងការផ្លាស់ប្តូរនានា។ ការមានផ្ទៃពោះ នឹងធ្វើឲ្យម្តាយជួបនូវរឿងរ៉ាវ និងបញ្ហាជាច្រើន រាប់ទាំងអារម្មណ៍

Tags

Related Coverage

More # health.com.kh

373201

តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសុខភាព ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានទឹកត្រឹមតែ ១ កែវក្នុងមួយថ្ងៃ?