ញាក់ភ្នែកស្តាំ ឬឆ្វេង នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

1346

ខាងក្រោមនេះ health.com.khនឹងបង្ហាញអ្នកថា ពេលដែលអ្នកញាក់ភ្នែកស្តាំ ឬឆ្វេង អាចនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅ?

Tags

Related Coverage

More # health.com.kh

373201

តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសុខភាព ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានទឹកត្រឹមតែ ១ កែវក្នុងមួយថ្ងៃ?