រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម បង្ហាញគោលនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង វិនិយោគកម្ពុជា ដល់វិស័យ ឯកជនប្រទេសឡាវ

520

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម លោក ប៉ាន សូរស័ក្ដិ បានបង្ហាញ ប្រមុខពាណិជ្ជកម្ម និងវិស័យឯកជន នៃប្រទេសឡាវ អំពីគោលនយោបាយ បើកចំហរ និងគោលនយោបាយគាំពារ វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលមានលក្ខណៈបត់បែន និងអំណោយផលខ្ពស់ សម្រាប់ការវិនិយោគផ្ទាល់ ពីបរទេសអាចជួយអ្នកវិនិយោគិ

Tags

Related Coverage

More # dap-news.com