ពេលមានផ្ទៃពោះ ស្ត្រីជាម្តាយចៀសមិនផុតពី ...

44017

ចែករំលែក   ការមានផ្ទៃពោះ អាចនិយាយបានថា នឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សថ្មីមួយទៀត ហើយផលវិបាកនៃការមានផ្ទៃពោះ ក៏ល្មមនឹងធ្វើឲ្យស្រ្តីមួយចំនួន លែងចង់បានកូនទៀតផងដែរ។ ជាការពិត ការមានផ្ទៃពោះ នឹងធ្វើឲ្យស្រ្តីរីករាយ ប៉ុន្តែ ទន្ទឹងនឹងនេះ អ្នកក៏ត្រូវប្រឈមទៅនឹងផលវិបាក ក៏ដ

Tags

Related Coverage

More # health.com.kh

2201

រឿងដែលគួរដឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្តាសាយ

សាលាបណ្តុះបណ្តាលជំងឺរោគកុមារសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំថា ក្មេងទាំងអស់ត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្តាសាយជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មានប្រជាជនអាមេរិករហូតដល់ ២០ភ...
2201

ការអង្គុយ និងឈរ គួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រង់ខ្លួនផង

ជំហររបស់រាងកាយមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ចំពោះសុខភាពរយៈពេលយូរ។ ជំហរដ៏ល្អមានន័យថា ឆ្អឹងកងខ្នងស្ថិតក្នុងកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ ក្នុងកំណោងធម្មជាតិទាំងបីរដូចជា ក ខ្នងផ្នែកក...