ប្រើស្រោមអនាម័យរហូតសោះ ចុះហេតុអីនៅតែមានផ្ទៃពោះ និងឆ្លងរោគទៀត?

មុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះ ខ្ញុំសូមឲ្យយល់ថា នេះដោយសារតែអ្នកប្រើស្រោមអនាម័យមិនបានត្រឹមត្រូវ ឬប្រើខុស។ ស្រោមអនាម័យត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិធីពន្យាកំណើត និងការពារជំងឺឆ្លងតាមការរួមភេទដ៏ល្អបំផុត ប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពបានលុះត្រាតែវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ និង

Read
Domnung Bot translated the headlines
10d ago

Use condoms until they are still pregnant and contagiousBefore answering this question, let's say this is because you use condoms incorrectly or misuse.

Related Stories

khWhen you're pregnant, your baby will have something to look like
Below we will show you the right things to show you are having a girl.
khPregnancy is such that the baby is born very intelligent
Below we will show you how to prepare for pregnancy so that you can get a clever baby.
Mother is not born in such a way
70
Mother is not born in such a waykh
Below we will show you what you should be careful about when you want to have children.

health.com.kh10d

3 Skills help you get out of the mood
26
3 Skills help you get out of the moodkh
We are convinced that all of you know the impact of having a negative impact on your health.

health.com.kh10d

Just do not get hungry for what reason
4
Just do not get hungry for what reasonkh
Every disease can reduce or eliminate the feeling of hunger.

health.com.kh10d

The way you can do it when you know...
6
The way you can do it when you know the stomach is in the invasionkh
The stomach virus is usually mild, and it goes away on its own.

health.com.kh10d

Experimenting with a full week of...
9
Experimenting with a full week of craving for these bodies will happenkh
Khen Chhay is a good vegetable because it is rich in vitamins that the body needs.

health.com.kh10d

Often, pain in the body should be...
6
Often, pain in the body should be included in the diet tookh
People often choose to use paints when they are suffering from moderate pain.

health.com.kh10d

My appearance is like this: Obesity...
4
My appearance is like this: Obesity or notkh
You can use your body weight measurements along with the waistline to determine if your weight is harmful to your health.

health.com.kh10d

Home care for people with meningitis
23
Home care for people with meningitiskh
Usually, home care is available for people with meningitis because of viral strains.

health.com.kh10d

Exercise night time, you can use...
29
Exercise night time, you can use these methodskh
A night cough can interfere with your sleep.

health.com.kh10d

Impact of caffeine you should understand
19
Impact of caffeine you should understandkh
Caffeine can cause your heart to rush and breathe faster than usual.

health.com.kh12d

More Stories

You may not have symptoms of...
6
You may not have symptoms of "osteoporosis" but ...kh
You probably do not know or may not have symptoms of osteoporosis. This is a common thing. Doctors may detect a lumps in the bones when looking at x-rays of other problems, such as scabies or palms. (Read: Your baby's skin will be clean and does not...

health.com.kh13h

Traumatic disorders in the rainy season
2
Traumatic disorders in the rainy seasonkh
(Respiratory infections) often occur during the rainy season or winter, such as nasal nose, nose, pneumonia, and so on. So you should take care of yourself when these things ... • If there is nasal congestion, avoid cold weather

khmertalking.com3d

What are urine smells?
5
What are urine smells?kh
Normal urine is transparent and yellowish. While the urine flux may change, but in most cases it does not smell strong. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter get itchy?) With dehydration

health.com.kh4d

Be aware of these symptoms during a...
12
Be aware of these symptoms during a brain injury that is dangerous to you.kh
Symptoms of traumatic brain injury Depending on which part of the brain is affected.

health.com.kh7d

Having a baby is dangerous.
13
Having a baby is dangerous.kh
Common symptoms of having a baby can include: abdominal pains, vaginal bleeding, and vaginal bleeding.

health.com.kh7d

What did you know about "sexually...
3
What did you know about "sexually transmitted diseases"?kh
What is STD? STD is a disease that is transmitted by sex.

health.com.kh8d

Health officials: pandemic diseases...
Health officials: pandemic diseases do not infect people.kh
Phnom Penh: At a press conference on "Pig disease epidemic" on July 11, 2019 organized by Government Spokesperson, Expert Team

meatophoum.com9d

A man with gonorrhea can manifest in...
4
A man with gonorrhea can manifest in the urethrakh
Menopausal Hemorrhoid Hemorrhoids are an infection of the male urethra that is caused by gonorrhea during sexual intercourse.

health.com.kh22d

These three signs indicate that there...
25
These three signs indicate that there are digestive problems.kh
Eating or digesting plays an important role in the development and growth of babies.

khmerload.coma month

Problems with children or ear...
7
Problems with children or ear infections can cause problems with speech and growthkh
Although most children will have at least one ear infection in the ear before they reach one year of age, infection can be difficult for parents to know about this.

health.com.kha month

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About