ទម្លាប់ដែលស្រ្តីគួរធ្វើ ដើម្បីបេះដូងមានសុខភាពល្អ

ការស្រាវជ្រាវមួយបានធ្វើការតាមដានលើស្ត្រីជិត ៧០ ០០០ នាក់ក្នុងរយៈពេល ២០ ឆ្នាំ។ ស្ត្រីបានប្រាប់ពីទម្លាប់របស់ពួកគេដូចជា ការញ៉ាំចំណីអាហារ និងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ និងបានឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនូវព័ត៌មានរៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង។ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ

Read
Domnung Bot translated the headlines
9d ago

The routine that women should do to a healthy heartOne study followed nearly 70,000 women in 20 years.

Related Stories

khThe elderly are vulnerable to lack of nutrition because ...
Nutrient deficiencies occur when a person can not get enough food or does not eat enough healthy foods.
khThe five foods that pregnant women should eat a lot
You know, you should eat healthy food, but you may be confused.
When sick, give your baby plenty of...
20
When sick, give your baby plenty of water to prevent dehydrationkh
The best way to prevent dehydration is to make sure that you get enough fluids when they are sick or when they should get more fluid than they may have in water, vomiting, diarrhea or breakage.

health.com.kh9d

When you're pregnant, your baby will...
231
When you're pregnant, your baby will have something to look likekh
Below we will show you the right things to show you are having a girl.

health.com.kh10d

Pregnancy is such that the baby is...
39
Pregnancy is such that the baby is born very intelligentkh
Below we will show you how to prepare for pregnancy so that you can get a clever baby.

health.com.kh10d

Mother is not born in such a way
70
Mother is not born in such a waykh
Below we will show you what you should be careful about when you want to have children.

health.com.kh10d

3 Skills help you get out of the mood
26
3 Skills help you get out of the moodkh
We are convinced that all of you know the impact of having a negative impact on your health.

health.com.kh10d

Fatty foods are good for your health
21
Fatty foods are good for your healthkh
Fat has been considered a healthier diet, and many people avoid eating fatty foods to avoid getting sick.

health.com.kh10d

Just do not get hungry for what reason
4
Just do not get hungry for what reasonkh
Every disease can reduce or eliminate the feeling of hunger.

health.com.kh10d

The way you can do it when you know...
6
The way you can do it when you know the stomach is in the invasionkh
The stomach virus is usually mild, and it goes away on its own.

health.com.kh10d

Experimenting with a full week of...
9
Experimenting with a full week of craving for these bodies will happenkh
Khen Chhay is a good vegetable because it is rich in vitamins that the body needs.

health.com.kh10d

Often, pain in the body should be...
6
Often, pain in the body should be included in the diet tookh
People often choose to use paints when they are suffering from moderate pain.

health.com.kh10d

Use condoms until they are still...
6
Use condoms until they are still pregnant and contagiouskh
Before answering this question, let's say this is because you use condoms incorrectly or misuse.

health.com.kh10d

Catching blood in sperm can be caused...
4
Catching blood in sperm can be caused by ...kh
Blood in sperm can be caused by many problems that affect the male reproductive system.

health.com.kh10d

My appearance is like this: Obesity...
4
My appearance is like this: Obesity or notkh
You can use your body weight measurements along with the waistline to determine if your weight is harmful to your health.

health.com.kh10d

Home care for people with meningitis
23
Home care for people with meningitiskh
Usually, home care is available for people with meningitis because of viral strains.

health.com.kh10d

Exercise night time, you can use...
29
Exercise night time, you can use these methodskh
A night cough can interfere with your sleep.

health.com.kh10d

Easy ! Clean blood vessels with these...
82
Easy ! Clean blood vessels with these simple mealskh
Problems with blood vessels can increase the risk of a number of anxiety disorders, including cardiovascular disease and stroke.

health.com.kh11d

Know the type of heart disease and...
58
Know the type of heart disease and the symptoms you should not misskh
Heart disease is the leading cause of death in the United States.

news.sabay.com.kh12d

More Stories

Turn on air conditioners when babies...
1
Turn on air conditioners when babies should be aware of these pointskh
If you want to sleep in an air-conditioned room after giving birth, beware of the following points. What's going on? (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter get itchy?) When you turn on the machine

health.com.kh10h

Four things prove that the woman is...
1
Four things prove that the woman is being sexually disabledkh
It does not differ from men, and sexual depression often occurs on women. However, women often do not care about these things because they do not know about it. That's why I have a problem with the disease

rasmeinews.com1d

These five types of women should not...
228
These five types of women should not take birth control pillskh
If you are a female, below, you should avoid birth control pills. What's going on? If you are breastfeeding, you should not take birth control pills because it can affect your baby's development.

health.com.kh2d

Old before age 10 because of this sleep
142
Old before age 10 because of this sleepkh
If you do not want to get old, you should avoid sleep in the following ways. What's going on? Before you go to bed you should not get angry, because it can make you harder to breathe, making it hard for you to sleep. You should not eat

health.com.kh2d

Ingredients for filtering toxins from...
101
Ingredients for filtering toxins from the urinekh
Kidney is an important organ that pollutes the toxins from the blood, and when it works a lot because of the toxins, you will have the following symptoms:

health.com.kh2d

This kiss makes the girl run away...
7
This kiss makes the girl run away from youkh
If you do not want girls to run away from you, kissing below, you should be away. What's going on? (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter get itchy?) When you have bad smell and kiss your wife

health.com.kh2d

A mother who wants to naturally come...
40
A mother who wants to naturally come in the same waykh
If you want to have babies by nature, not surgery, you should be careful about the following points before giving birth. What's going on? (Read: Sleeping Pills When You Should Use) Before giving birth, you should learn to understand the stages that you...

health.com.kh2d

Children with diarrhea problems...
3
Children with diarrhea problems parents should do these thingskh
Diarrhea is usually not a serious illness for children. But it is important to be sure that if you have a diarrhea problem, the supplementation of fluid and vitamins should be restored. Depending on the severity of diarrhea, parents should do the...

health.com.kh2d

Do not lose weight, you are not fatigued
84
Do not lose weight, you are not fatiguedkh
While many dietary plans can be effective in reducing excess weight, the following projects will be successful if long-term changes are made to the eating habits. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch if done in this way

health.com.kh1d

Stop the habit of eating right away
12
Stop the habit of eating right awaykh
Good eating habits are important to help you improve your lifestyle and maintain a healthy weight. But it's not always easy to do that. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, your daughter may

health.com.kh3d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About