នៅពីក្មេងតារាប្រុស ៨ រូបនេះ មុខមាត់យ៉ាប់មើលណាស់ តែដល់ឥលូវសង្ហាមិនបាច់និយាយ !

មុខមាត់ ក៏ដូចជា​រូបរាង​កាលពី​នៅ​ក្មេង​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​មិនអាច​សន្ម​តបា​ន​ថា ពេល​ពួកគេ​ធំ​ឡើង​នៅតែ​រក្សា​ទម្រង់​មុខ​ស្រដៀង ឬ​ ដូច​កាលពី​នៅ​តូច​ទៀត​នោះទេ ព្រោះ​ការ​លូត​លាត់​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​គឺ​ខុសគ្នា ។ ជាក់ស្ដែង​តារា​ប្រុស​ថៃ ៨ រូបនេះ កាលពី​ក្មេ

Read
Domnung Bot translated the headlines
6d ago

From the time of the young, these eight actors are so annoyed that nowadays they do not have to speak.The look as well as the childhood of each person can not be expected.

Photos

Related Stories

khDress up pretty ... Let's go visit the Disney movie with all the Thai stars. (Picture)
Many fans know that recently, actress and celebrity host in Cambodia, Ms. Xin Yin has been commissioned by Thai artist to film with many celebrities in Thailand.
khWell, come visit the action of Miss Supernova, filming the drama with Thai actors, all beautiful and sweet.
The actress is beautiful and small, beautiful and beautiful. Miss Winnipeg is a former Freshie Girls winner, so far, the actress has gained prominence and support from the Middle East.
Uncommon ! Silent, sexy, sexy,...
21
Uncommon ! Silent, sexy, sexy, mannig, and Thai boy, over-child, suddenly do ...kh
Unusual ! Silent, sexy, sexy, mannik, and little boy, Thai, overtake his son, then do things ... Phnom Penh: Few fans know about the relationship of the actress Yong Smyung Meng and the Thai boy

kromanews.info8d

These Thai stars love each other, but...
83
These Thai stars love each other, but last but not leastkh
Do not emphasize the love of the artist or ordinary people, even if they love for years and have countless memories with each other if

popular.com.kh8d

Photographs from the stars of the...
18
Photographs from the stars of the celebrities see, and the squirrels want to catch the penkh
Of course, most celebrities always shake their hearts, no matter what talent they dance

popular.com.kh9d

More Stories

A former flight attendant reveals a...
212
A former flight attendant reveals a number of Korean stars while traveling abroad (video)kh
South Korea: A former flight attendant named Kim Sudal recently broke into the ranks of a number of Korean stars during the time she was working on the plane. Her great presence with CJM

khmerload.com7h

When the old man goes! This style of...
136
When the old man goes! This style of photography is very popular in the internet, even celebrities also playkh
After changing the image from a normal face to a face like a kid, now online, suddenly changes the game to a new FaceApp program that can change their normal face to humanity. Aging

khmerload.com5h

TikTok: Desperate to see how quickly...
145
TikTok: Desperate to see how quickly you find this hard to breathe, Mom soon to go home, baby to love momkh
Yesterday, on July 17, 2019, Facebook owner Sok Lin, also known as one of the most famous and beautiful TikTok star, suffered from weight loss by her mother getting sick ill. It's a pity. TikTo star

share4lives.com10h

Finally, comrade Srey Nong Comedy...
3
Finally, comrade Srey Nong Comedy will enter theaters next month with the PMkh
Photograph: Sreng Meng Srun / Phnom Penh Post Finally, the female comedian, who is currently living up to the title, received both a new home and a second husband Which is linked to nature together, seem to be a couple, are men, artistic professionals...

baykdang.com8h

Beautiful bubbles! Top 10 Korean...
14
Beautiful bubbles! Top 10 Korean girls dressed in sexy red carpetkh
Most female actresses, though not Foreigners or Cambodians always dressed in unique beauty to reveal their beauty when having a program at a time. Some actresses show off their beauty by spreading this place

baykdang.com8h

Thank you very much for helping...
47
Thank you very much for helping Serre! A Tiktok star is desperate to see her mother find it difficult to breathe ... (video)kh
Nice to help Serre! A Tiktok star dies of life when he finds his mother struggling to breathe ... (Video) Facebook: Recently, a video clip posted on the social network Facebook, in which video shows the status of the disease. Mother's womb

kromanews.info7h

Fan fans are not that far when Lee...
67
Fan fans are not that far when Lee Joon Gi does this because of IUkh
South Korean singer Lee Joon Gi will be appearing in the third episode of "Hotel Del Luna", and a reason why the actor The actress, Namnoo, told reporters that she would be participating in the show because of actress IU

khmerload.com7h

Has anyone done her? Sok Pisey's sexy...
8
Has anyone done her? Sok Pisey's sexy hair style just a few years ago Fench followed suit!kh
PHNOM PENH: In the artistic circle, popular singer Sok Pisey has always changed her day to day, so admirably and beautifully that she loves and wants to follow her every now and then. However, if you look at the past, do not

khmerload.com7h

Do not see the stars, the pretty...
13
Do not see the stars, the pretty husbands and the rich, every day, are scary, but this is why they hate their husbands differ from other women!kh
Thailand: Obviously, family life has a lot of messy things that can not describe the things that single people can not understand. And if you do not know how to prevent it and find a way to correct it, then you will definitely face disagreements and...

khmerload.com7h

After the nose, these stars are more...
22
After the nose, these stars are more beautiful!kh
Phnom Penh: In fact, everyone can not be beautiful and perfect according to their own needs, as long as they can grow their beauty and become more attractive. Quite a few have gone to a point where they are

khmerload.com7h

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About