ចង់ឲ្យកូនខ្ពស់បន្តិច អ្នកម្តាយគួរធ្វើបែបណាទៅ?

ការថែទាំខ្លួនរបស់កូនអ្នកឲ្យបានល្អ ដូចជាញ៉ាំអាហារដែលត្រឹមត្រូវ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់ និងការសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ គឺជាមធ្យោបាយល្អបំផុត ដែលជួយឲ្យកូនរបស់អ្នកអ្នករស់នៅមានសុខភាពល្អ និងឈានទៅរកភាពធម្មជាតិរបស់វា។ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមា

(Translated) Want to be a little taller, what should your mother do? Taking good care of your baby, like eating the right foods, getting regular exercise and getting enough rest are the best ways to help your child stay healthy and reach his or her natural state. (Read: Your baby's skin will be clean and firm

Share Story

@ health.com.kh6 months ago1
Read

Related Stories

khWhich year in today is destined to accumulate wealth
Below, health.com.kh website will show you your daily regimen today. What? (Read: sleeping pills when you should take) Today's zodiac is average, be careful about work. The lucky color is white. Lucky number is number two. Today is the day
khFound And Factors That Make Women Prone to Menopause
While women generally experience menopause between the ages of 41 and 55, there are many other factors that can interfere with the normal process. This means that women will experience menopause sooner or later than 40 years of age.
Tips for getting the right bedroom...
6
Tips for getting the right bedroom and getting you a good night's sleepkh
To help ensure a good night's sleep, make sure that your bedroom is able to create a cozy sleep experience. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh6 months

If a brother or a friend wants to...
5
If a brother or a friend wants to die, how can you help them?kh
If you have a friend who is reminding yourself of a suicide or who shows you life threatening symptoms, don't wait to see how he feels. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) Talk about it

health.com.kh6 months

Women get sick with electrocution and...
4
Women get sick with electrocution and it can happen again?kh
Most women with mild electrolyte problems have good pregnancy outcomes. Also, flare-up disease is a serious problem with a fatality rate of about two percent. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) This way, your daughter

health.com.kh6 months

How can I stop eating emotionally?
3
How can I stop eating emotionally?kh
Some people may experience some psychological issues that make them eat more when they are depressed, happy, sad or stressed. However, identifying the causes of overeating and poor eating habits is the first step

health.com.kh6 months

This weight loss method cannot be...
5
This weight loss method cannot be used after deliverykh
Below we will show you how to lose weight that you should not use after giving birth. What? (Read: sleeping pills when you should take) Within 42 days of giving birth, the mother must not just be thin and not eat because if you do this

health.com.kh6 months

What should your mom get in the first...
5
What should your mom get in the first 2 months of pregnancy?kh
Below we will show you what your mom should eat during the first two months of pregnancy. What? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, does your daughter get itchy skin?

health.com.kh6 months

When weighed, a mother should handle...
1
When weighed, a mother should handle her weight bestkh
Most moms think that pregnancy is a time to eat more and not have to think about their weight. But experts say pregnant women should think about what you eat and how much you eat. (Read: sleeping pills when you should take)

health.com.kh6 months

Wanting a healthier heart can try...
6
Wanting a healthier heart can try these snackskh
The most important step you can take for heart health is to start with something that needs to be put in the mouth. Genes play a huge role in heart health, but lifestyle factors like diet and exercise also play a bigger role in heart disease prevention.

health.com.kh6 months

For a happier vagina, eat these foods
28
For a happier vagina, eat these foodskh
A proper diet can help keep the vagina healthy by eliminating infections, facilitating discomfort, and more in bed. Are you wondering what to eat just fine? The following:

health.com.kh6 months

These seven fears are obstacles to...
5
These seven fears are obstacles to your successkh
If you want to succeed in life, you should give up the following 10 fears. What? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter always get itchy skin?) You should eliminate the fear of failure because when your mind...

health.com.kh6 months

Do you know that animals are infected...
4
Do you know that animals are infected every day?kh
Most of the time, pets are loved and cherished by their children. Some animals even eat at the table as humans and sleep with the owner. But being too close to such a creature is not good for human health. If the animal

health.com.kh6 months

Want to lose weight Is taking a good...
5
Want to lose weight Is taking a good pill?kh
In short, most weight-loss medicines aren't good for your health. Although some medications may not be effective, some supplements and weight-loss medicines can have serious side effects. (Read: Your baby's skin will be clean and itchy.)

health.com.kh6 months

Want to get a better sleep Do not...
6
Want to get a better sleep Do not hesitate to eat these foods before bedkh
In previous articles, we have already mentioned how to eat to promote a better sleep. So if you're successful in sleeping, it's a good thing, but if you haven't already, learn more about food.

health.com.kh6 months

Aside from the flavored jasmine,...
14
Aside from the flavored jasmine, eating guava is good for this health!kh
Lavender is often found in Asian countries, but because of its many health benefits, people around the world find it to be a great fruit. So, to find out what the benefits are, follow me with the following:

health.com.kh6 months

He said that those born in the third...
500
He said that those born in the third year were not even poorkh
Only after the hardship and the bitter taste can we realize the true meaning of being. So, below, we will show you the three years of luck. What are the years ahead? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.)

health.com.kh6 months

Women born in the third year are...
670
Women born in the third year are destined to become richkh
Below we will show you a woman born in those three years who is destined to become rich someday. What year is the girl born? (Read: sleeping pills when you should)

health.com.kh6 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About