គួរតែឲ្យកូនបៅដល់អាយុប៉ុន្មាន ទើបឈប់ទៅ?

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអាយុដែលអ្នកគួរតែឲ្យកូនឈប់បៅ តើក្នុងអាយុណាទៅ? (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ) ជាធម្មតា អ្នកជំនាញបានផ្តល់យោលបល់ថា នៅពេលដែលកូនបានចន្លោះ៦ខែ អ្នកម្តាយគួរតែបន្ថែមអាហារបំប៉នដល់កូនហើយ ដូចជា បន្លែមួយចំនួន ពពួកសាច់ ឬឲ្យកូនញ

(Translated) How old should the baby be stopped before it is over? Below we will show you the age at which you should breastfeed, at what age? (Read: Antidepressants When You Should Use) Experts suggest that when the baby is around 6 months old, the mother should supplement her baby with vegetables, meat, or baby formula.

Share Story

@ health.com.kha month ago5
Read

Related Stories

khNear the birth of a baby, the mother becomes constipated?
Below we will show you how to get a mother away from constipation when it comes to giving birth. (Read: sleeping pills when you should) Mother should exercise with some movement because when you are not active the food you eat
khHaving a garden or garden at home has good health benefits too !!!
Today, many people prefer to spend their time growing crops, even if the residents of a modern home or apartment (Appartments) have a small piece of land to grow their own food, so ask if there is just such a home crop. What is the advantage of being...
Tips for what parents should do if...
3
Tips for what parents should do if they do not want their child to become sickkh
As parents often prepare everything to protect their young child from the cold or other illnesses when they go to school, it is time to have more interaction with other children who are already sick, but how? What can be done to keep the baby from...

health.com.kha month

These factors make it very easy for...
4
These factors make it very easy for muscle spasmkh
Muscle contractions are more common in athletes, with most muscle contractions responding well with non-surgical treatment, but in some cases they may be caused by a slight or complete rupture of the muscle. After all, the risk of spanking

health.com.kha month

Just a glass of pomegranate juice can...
4
Just a glass of pomegranate juice can increase the strength of a man's bedkh
For men this may be good news for you, and if you are experiencing anxiety during sex due to erectile dysfunction, then try to drink a glass of pomegranate juice a day, not just a nutritious drink. Popular sex but also great to catch

health.com.kha month

If you do not want the fragrance to...
1
If you do not want the fragrance to be very fragrant, you can use these methodskh
Did you know that only one percent of our air borne in the small intestine is odorless and 1% odorless, 1% of which is made up of sulfur gas, which is the leading cause of the disease? Smells bad

health.com.kha month

My baby still wants to breastfeed and...
15
My baby still wants to breastfeed and I want to wean off. What should I do?kh
It is best to breastfeed for at least the first six months of your baby's life, but longer breastfeeding is more effective (read: sleeping pills when you should) You decide to stop breastfeeding on your own, because it does work

health.com.kha month

Morning routine makes you feel tired...
6
Morning routine makes you feel tired every daykh
Have to be happy for the start of the day, and that's what everyone always wants, sadly you may not get this feeling because some of the morning routines you make can be counterproductive. The next day anyway

health.com.kha month

Formula that can dissolve kidney...
6
Formula that can dissolve kidney stones in a short timekh
With all of the following ingredients, not only does kidney stone removal work but also removes blemishes in other areas, it will only work in six days.

health.com.kha month

This juice can help with gout pain
2
This juice can help with gout painkh
Gout can cause sudden, severe joint pain, swelling and pain that often occurs on the big toe. This pain can be repeated if not treated. Over time, it can be more harmful

health.com.kha month

Waking up immediately, taking a glass...
30
Waking up immediately, taking a glass of water for the first time, is exactly whykh
This might seem like a good thing to do, as this first morning watering can help moisturize your mouth and throat so you won't cough up because of dehydration. We often forget to hydrate ourselves, but like that

health.com.kha month

Women should remember these words no...
31
Women should remember these words no matter what their age, especially the 7thkh
Below we will show you some words that you should keep in mind. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) You should remember that if you have a family and you should not get in touch

health.com.kha month

Nutrient deficiencies will have these...
8
Nutrient deficiencies will have these characteristicskh
When your body is malnourished it will show you, but only when you are observant can you find out if it is deficient or not. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kha month

What are the benefits of “first milk”...
3
What are the benefits of “first milk” for your baby?kh
Mother's first milk contains antibodies that help fight viruses and bacteria

health.com.kha month

Erectile Dysfunction: You can use...
3
Erectile Dysfunction: You can use these remedies for treatmentkh
There are many different reasons why a man's penis may not be erectile. Sometimes it can be because of common problems such as psychological or other problems, smoking, heavy drinking, and medications. So is it. Experts say that

health.com.kha month

Leaf can control diabetes and prevent...
33
Leaf can control diabetes and prevent high blood cholesterolkh
According to a study published in the European Journal of Science and Medicine, extracts of leaf extracts have a significant effect on blocking the enzyme from the pancreas. Occurs when people

health.com.kha month

Exterior sweeteners, papaya can be...
3
Exterior sweeteners, papaya can be beneficial for many other healthkh
Mango Besides its sweetness, it is also very useful for health and beauty, you can eat it raw, especially freshly squeezed mangoes, because it will provide good energy, however, mangoes are rich in antioxidants and are Astringent substances can help

health.com.kha month

If you know you're pregnant, don't...
6
If you know you're pregnant, don't forget to avoid these foodskh
When you are pregnant, you must make many lifestyle changes for yourself and your healthy baby. When you have a weakened immune system, you may also be at increased risk for foodborne illness. So be sure to avoid it

health.com.kha month

Do not forget to avoid these foods...
5
Do not forget to avoid these foods when you are not feeling wellkh
In terms of nutrition, it may not be the first thing you need to think about when treating a cold or a stomach ache, but what you should do is eat enough and also choose the right foods first. Will eat of course there are some foods and drinks that

health.com.kha month

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About