គ្រាន់តែម៉ាស្សាបាតជើងសោះ មានផលល្អដល់ម្លឹងផង!!!

មនុស្សយើងគ្រប់គ្នា មិនខ្វល់ថានរណាឡើងតែងតែចង់បានជីវិតដែលមានសុខភាពល្អរយៈពេលយូរ ដូច្នេះតើអ្នកគួរតែធ្វើដូចម្តេចទើបទទួលបានរឿងនេះទៅ នោះគឺជាការចំណាយលុយតិចតួចដើម្បីធ្វើការម៉ាស្សាបាតជើងតែម្តង។ តើការម៉ាស្សានេះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ជីវិតរស់នៅយើងទៅ?

(Translated) Just a foot massage! All of us don't care who's up for a long, healthy life, so what should you do to get this for a little money? What Are the Benefits of Living?

Share Story

Read

Related Stories

khAnkle swelling during pregnancy
Factors that contribute to swelling of the legs and ankles during pregnancy include: • During pregnancy, the body retains more fluid than normal. • The enlargement of the uterus creates pressure on the tendon that causes Reduce blood return to the...
khSun protection tips
Exposure to sunlight can lead to wrinkles, dark spots and other skin problems as well as increase the risk of skin cancer (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) You only get itchy skin, don't you?) To protect the skin
Why do you look pale?
1
Why do you look pale?kh
Below we will show you what causes pale skin. (Read: Antidepressants When You Should Use) When your baby lacks iron, vitamin B12 and protein can make the baby's face pale because his body can't produce enough blood to supply it.

health.com.kh25d

Low income makes people sick with the...
9
Low income makes people sick with the diseasekh
Below we will show you some of the possible side effects of low income individuals. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters always get itchy?) When your income is not high and always in heaven

health.com.kh25d

Waking up immediately can't do these...
1
wakingWaking up immediately can't do these 5 thingskh
Below we will show you some things you should not do after waking up. (Read: sleeping pills when you should) When it is time to get out of bed, you should not get in the bed, as it can affect your health and can cause

health.com.kh25d

Seven things that happen during...
3
Seven things that happen during pregnancy are completely normal, don't worry!kh
Pregnancy is like riding a roller-coaster, so it can be a womanly feeling

lookingtoday.com25d

Is the need for intravenous vitamin...
11
Is the need for intravenous vitamin supplements necessary?kh
Intravenous chemotherapy is often done at major hospitals or private clinics, especially for patients who are unable to eat due to discomfort or dehydration. Effective in incorporating nutrients into the body

health.com.kh25d

Why do mosquitoes love to bite some...
3
Why do mosquitoes love to bite some people, while others don't?kh
People, like us, just get mosquito bites and are always itching and small rashes or swelling on the skin are mostly a minor annoyance and also go away, but do you feel like your flesh is getting mosquitoes Like the bite? This story has a style...

health.com.kh25d

Is Beta-blocker Natural Source?
8
Is Beta-blocker Natural Source?kh
Beta-blocker is a drug that is used to treat high blood pressure, abnormal heart rate, anxiety and other illnesses. And lowering the pressure

health.com.kh25d

Recommend 11 ways to prevent kidney...
69
Recommend 11 ways to prevent kidney failurekh
The human kidneys are responsible for filtering toxins and excess fluid in the bloodstream to produce urine and excrement when the kidneys stop working and are unable to function above, which means kidney failure. Hypertension

health.com.kh25d

Seven things that happen during...
1
Seven things that happen during pregnancy are completely normal, don't worry!kh
Pregnancy is like riding on a roller-coaster, so it can be a feeling that every woman has a different experience, because every woman is different. Meet a few things that think it's not normal

health.com.kh25d

A porridge for diabetics
1
A porridge for diabeticskh
Diabetes and High Blood Pressure are the most common diseases, so below we will suggest you two ingredients and ways to do this for people with diabetes (read: sleeping pills) When you should use) Blue beans You can take 50 grams of oatmeal

health.com.kha month

What causes yellowing of the face?
1
What causes yellowing of the face?kh
Below we will show you what factors make your child's face yellow. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? This is divided into two types of yellow and yellow when the baby's face turns white.

health.com.kha month

Women should do their own breast...
6
Women should do their own breast exams if they do not want serious problems without knowing itkh
Self-exam is a visual and physical examination to observe the shape and function of the breast (read: sleeping pills when you should) If you notice changes in the breast then you need to discuss With your doctor right away (read: neck skin

health.com.kha month

Kidney Cysts Should Be Taken If You...
19
Kidney Cysts Should Be Taken If You Don't Need Itkh
Because the kidneys may be malfunctioning, the presence of cysts in the kidneys may cause some serious problems, but it is rarely cancer and complications. No one can know how the kidneys develop. That is not true

health.com.kha month

Careful! What are the Risk Factors...
11
Careful! What are the Risk Factors for Stroke?kh
Stroke can happen to anyone, regardless of age and gender. The worry of this situation is that it can suddenly happen (read: Your baby's skin will be clean and not itchy by the way) Does your daughter have itchy skin?) Most of us

health.com.kha month

When should I suckle a baby?
5
When should I suckle a baby?kh
Most babies enjoy breastfeeding, but they don't like the nipple, but if the baby is fussy, then the baby may want to be fed something for comfort, and thus a nipple. Play Can Help Baby (Read: Your Baby's Skin Will Be Nice

health.com.kha month

The uterus is younger because of this...
12
The uterus is younger because of this procedurekh
Every woman should take good care of the uterus to keep you from getting old. What can be done to keep the womb healthy? (Read: sleeping pills) You should take 30 minutes of brisk walking every day as this will keep your uterus free.

health.com.kha month

Cold Baby, What Should You Do?
8
Cold Baby, What Should You Do?kh
The cold will usually go away on its own, but you need to do some work to help reduce the discomfort of the baby: • You need to have a good night's rest. Cow or you can eat food, you need to provide more water

health.com.kha month

Five fingers will tell you the way to...
20
Five fingers will tell you the way to your marriagekh
Below we will show you the way to your marriage ahead by just answering the following: What? (Read: sleeping pills when you should use) Which of the five fingers would you wear your beloved ring in? Thumbs up: if you are

health.com.kha month

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About