របៀបលុបមុខឱ្យទារក

នៅពេលដែលអ្នកងូតទឹកឱ្យកូន អ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នពីរបៀបនៃការលុបមុខឱ្យគេ ព្រោះបើអ្នកមិនប្រយ័ត្ន វាអាចធ្វើឱ្យកូនឈ្លក់បាន ហើយធ្វើឱ្យគេមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផង តើគួរតែលុបមុខឱ្យកូនតាមរបៀបណាខ្លះទៅ? (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរប

(Translated) How to wash baby's face When you bathe your baby, be careful about how to flush them, because if you are not careful, it can irritate your baby and put you in harm's way. ? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, your daughter

Share Story

Read

Related Stories

khPeriods are irregular, why not?
Below we will show you some of the reasons why menstruation is irregular. (Read: sleeping pills when you should take) Your menstrual period may be related to pregnancy. If you have sex and your period is more than seven days, you may be pregnant.
khDon't eat dinner for a long time What will your body look like?
Below we will show you the consequences that you may have after not eating for a long time. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?
What should you do next month?
5
What should you do next month?kh
Below we will show you what your mom should do in the near future. (Read: sleeping pills when you should be) Before you get close to birth, you should keep your mind relaxed, not worrying so much that you can comfort

health.com.kh8d

Kidney pain and remedies to prevent...
13
Kidney pain and remedies to prevent seriousnesskh
The most common cause of kidney pain is a sprained or bruised muscle or tendon, especially in athletes who play sports such as football and volleyball. Read: Your baby's skin will be clean and itchy. That way, does your daughter get itchy skin? Kidney...

health.com.kh8d

Tips for staying healthier during a...
1
Tips for staying healthier during a divorcekh
Almost half of married couples end up in divorces, even though the end of one's life is often filled with sadness and a sense of inadequacy, but it is better to be apart and stay healthy. Good for:

health.com.kh8d

Do not want the womb to be diseased,...
8
Do not want the womb to be diseased, this food should not be eatenkh
Below we will show you what foods can cause problems for your uterus. (Read: sleeping pills when you should) Women should not eat sweets or sugary foods because when you have too much sweetener, it will cause your uterus to get into trouble.

health.com.kh9d

Be careful when immunizing your child
627
Be careful when immunizing your childkh
Immunization is a very important thing that a mother should bring for her baby because it can protect her baby from various diseases, especially newborns who need to be vaccinated regularly. What should you watch out for? (Read: Your baby's skin will...

health.com.kh9d

The appearance of a pregnant woman...
224
The appearance of a pregnant woman can tell the gender of the unborn childkh
When you're pregnant, there are a number of things that can tell you if you have a son or daughter. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh9d

5 types of homes that make you poorer
19
5 types of homes that make you poorerkh
Homes are important for everyone because it can make you rich or poor, so before you buy a home, you have to look closely, so what kind of house can make you poor? (Read: sleeping pills when you should use) Underground homes Underground homes are homes...

health.com.kh9d

Erection begins in the brain
9
Erection begins in the brainkh
Did you know that erection begins in the brain? Read: Sleep Medicine When you should use physical or mental stimulation, the nerve cells in the brain send chemicals to the nerve. Penis exposing the blood vessels to the penis, so blood can flow to the...

health.com.kh9d

The idea of ​​making a simple,...
5
The idea of ​​making a simple, healthy breakfast for a new day beginskh
Breakfast is the most important meal of the day, it's not only important because we don't eat all night, it also gives us the strength to start a new day, but daily busyness is always possible. Let's not eat

health.com.kh9d

Does a colonoscopy hurt?
2
Does a colonoscopy hurt?kh
Although colonoscopy is a medical technique that many people often dread, it is one of the most effective ways to prevent colon cancer - just a few days of bowel or rectal discomfort can save a life. You are

health.com.kh9d

What do they do before Chinese New Year?
244
What do they do before Chinese New Year?kh
Before the Chinese New Year, there are some things you must do and some things you can't do, so below we will tell you in detail what those things are. (Read: The skin of your baby will be clean and not itchy.) In this way, your daughter will be fine

health.com.kh10d

What can be done to prevent a serious...
5
What can be done to prevent a serious reaction in early pregnancy?kh
Some women in the first pregnancy often experience a series of abnormal reactions and some also experience nausea, so what can be done to eliminate them? ? (Read: antidepressants when you should take) Routine

health.com.kh10d

These things should not be in the...
4
These things should not be in the baby's roomkh
A baby's bedroom is important so when you are prepared you have to be careful about what you should not put in. (Read: sleeping pill when you should use) Do not substitute an adult bed for a baby as it may be harmful

health.com.kh10d

How to clear a house before Chinese...
4
How to clear a house before Chinese New Yearkh
Chinese New Year has a habit of cleaning the house for the New Year, and it will bring good luck to them, so below we will tell you how to clean a house faster and cleaner. Well, is there any way? (Read: sleeping pills when you should take) How

health.com.kh10d

What should be done to keep the child...
5
What should be done to keep the child safe on the escalator?kh
Some children are always in danger when they are in the elevator, some are too crippled, so what can you do to avoid the dangers while taking the elevator? (Read: sleeping pills when you should take) while the child is riding

health.com.kh10d

What should company staff do to get...
3
What should company staff do to get pregnant early?kh
Most company employees are less likely to become pregnant after marriage because work pressure can make it difficult to get pregnant so what can be done to help them get pregnant sooner? That? (Read: sleeping pills when you should use) Exercise you

health.com.kh10d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About