គេងទាំងអារម្មណ៍កំពុងតែថប់ៗ គួរតែធ្វើបែបណាទៅទើបគេងលក់?

ការថប់អារម្មណ៍អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៃការគេង ឬធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលមានស្រាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀត បើសិនជាអ្នកគេងមិនកើតដោយសារតែការថប់អារម្មណ៍មែននោះ យកល្អគួរតែប្រើវិធីសាមញ្ញៗខាងក្រោមនេះទៅ៖

(Translated) Sleeping Anxiety What Should You Do To Sleep? Anxiety can exacerbate sleep problems or exacerbate existing problems. If you don't sleep because of anxiety, it's best to use the following simple steps:

Share Story

Read

Related Stories

khTips for you moms to have a healthy pregnancy
Now you may know that you are pregnant and it is more important than ever to take care of yourself physically and emotionally (read: Your baby's skin will be clean and not itchy if done this way) Does your daughter get itchy skin?) You can increase...
khIf my child has a good night's cough, what could be the cause?
Most of the time your child may have a severe winter cough, it's getting worse every night, and when he or she is not fasting or in poor health, what may be the cause of this is asthma. In the airways, the lungs become inflamed and narrowed
What to do after a baby loses weight...
6
What to do after a baby loses weight after birthkh
What can you do if your toddler looks tired or overweight after birth or does not get enough food? (Read: antacids when you should use) It is usually a good idea to check with your doctor if you choose

health.com.kh25d

It's about time to give birth and get...
1
It's about time to give birth and get these things readykh
It can be hard to know what to pack or pack for your baby, especially if you are a first time mom, our packing list below is what you should have before going to the hospital Physician (Read: Your baby's skin will be clean and itchy, if not followed)

health.com.kh25d

Can fungal infections be prevented?
3
Can fungal infections be prevented?kh
Foot fungal infections often occur in people who wear very wet socks or shoes, the infection also spreads and spreads to others through contact with an infected person or An infected foot surface

health.com.kh25d

Wearing tight socks
3
Wearing tight sockskh
Tight socks are usually used to help strengthen blood circulation, it can help prevent swelling, pain and blood clots in your feet (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) You only get itchy skin?) If only these tight socks are difficult...

health.com.kh25d

Morning Diarrhea: What you should know
5
Morning Diarrhea: What you should knowkh
Digestion is a process of life that one must have if food is not digested properly, it will not absorb nutrients into the body and many other organisms will not get the nutrients they need to function well.

health.com.kh25d

You should be aware of these values...
5
You should be aware of these values ​​during Chinese New Yearkh
During the Chinese New Year, if any of these things happen, it is in your power to tell you ahead of time what to do. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Does this make your daughter feel itchy?) If the incense burner does not smoke,...

health.com.kha month

Any year can be a great fortune in 30...
18
Any year can be a great fortune in 30 yearskh
In the next 30 years, there will be four years in which a lucky one will receive a large amount of money. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, does your daughter get itchy skin?) Who can get it?

health.com.kha month

The 10 links cannot be made on the...
16
The 10 links cannot be made on the first day of Chinese New Year if you do not wish to become accustomedkh
The first day of Chinese New Year is the most important day, so today you cannot do the following 10 things: if you are not careful and do it, you will not have the best of luck throughout the year. What can't be done? (Read: sleeping pills when you...

health.com.kha month

Daily habits that are good for mental...
7
Daily habits that are good for mental healthkh
Mental health has a lot to do with not just mental illness or depression and anxiety, but it also affects other health conditions. Mental health conditions affect our ability to think, deal with stress.

health.com.kha month

Incredible benefits of guava for health
10
Incredible benefits of guava for healthkh
Vegetables and fruits are an important part of the diet, especially when you need a vegetarian diet Most of the nutrients your body needs come from the one we eat. Vegetables and fruits are rich in vitamins, vitamins and minerals. More.

health.com.kha month

It is not always known how to prevent...
17
It is not always known how to prevent skin cancerkh
Tissue on the skin is a small, soft tissue and does not cause any pain, usually in many parts of the body, especially the skin that is prone to friction or scarring on the eyelids. You can't prevent this completely

health.com.kha month

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About