141

កម្ពុជា​នឹង​លែងមាន​សំរាម​ក្រោម​តុ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩

​ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ នឹងដាក់​ចេញ​នៅ​បទ​បញ្ញា​ត្តិ​ដល់​អាហា​រដ្ឋា​ន ភោជនីយដ្ឋាន និង​រមណីយដ្ឋាន​ក្នុង​តំបន់​គោលដៅ​ទេសចរណ៍ បញ្ឈប់​ការបោះ​ចោល​សំរាម ឬ​ក្រដាស​...

Browse by Site

Related Tags

Latest ក្រដាស Stories