8

ទារកម៉ាំមី២នាក់ នៃជនជាតិភាគតិច កោះកាណាយរកឃើញ ក្នុងរូងភ្នំមួយលើកោះ ភ្នំភ្លើង Tenerife

Guia de Isora ៖អ្នករកមើលពីងពាង ក្នុងព្រៃបានដើរជំពប់ជើងដួលលើគ្រោង ឆ្អឹងទារកម៉ាំមី២នាក់នៃ ជនជាតិភាគតិចកោះកាណាយ ដែលរស់នៅកាលពី៥០០ឆ្នាំ...
168

ចង់ឲ្យទារកខ្ពស់ស្អាត កុំភ្លេចផ្លែឈើ ៩មុខនេះ ព្រោះទារកក្នុងផ្ទៃត្រូវការបំផុត ពិសេស៣ខែចុងក្រោយ! - Baykdang