189

ធុង​ជ័រ​ការពារ ដាក់​ក្បែរ​បង្គោល​ភ្លើង​ពិឃាត ក្លាយជា​ធុងសំរាម​ជះក្លិន​ស្អុយ

ភ្នំពេញ ៖ ធុង​ជ័រ ដែល​ដាក់​ធ្វើ​ជា​របាំង ការពារ​បង្គោល​ភ្លើង កុំ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជិះ​ទៅ​បុក​ស្លាប់​នោះ កំពុង​ក្លាយជា​ធុងសំរាម ហើយ​ក៏​បាន​ជះក្លិន​ស្អុយ ដល់​អ្នក​ធ្...

Browse by Site

Related Tags

Latest ធុង Stories