# យក្រែន

Beta 3.5 App Updates · Feb. 11, 2019

Here are some recently added features and updates:

Major UX/UI updates
Page loading and image optimizations
Add "More Like This" to the article detail page
And other enhancements and bug fixes...

Beta Disclaimer

Here at Prohok Solutions, we are constantly updating and testing our codes in production during these ongoing Beta phases. We apologize for any inconvenience and thank you for visiting and making our site better.

Prohok Solutions យើង​កំពុង​ធ្វើ​តេស្ដ​កូដ​របស់​យើង​ជាបន្តបន្ទាប់។ យើង​សូម​អភ័យទោស​ចំពោះ​ការរអាក់រអួល​ណាមួយ ⁣ហើយ​សូម​អរគុណ​ការ​កែប្រែ​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​គេហទំព័រ​របស់​យើង​ប្រសើរ​ជាង​មុន។

©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About