អ្នកវិភាគ​លើក​ឡើង​ថា ការ​បោះឆ្នោត​ពេល​ខាង​មុខ ដែល​គ្មាន​អ្នកសង្កេតការណ៍​ឯករាជ្យ​ចូលរួម​ឃ្លាំមើល​ការបោះឆ្នោត​នោះ ជា​ការ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឱ្យ​ឃើញ​ថា ការបោះឆ្នោត​ដែល​រៀបចំឡើង​ដោយ​មិន​សេរី ត្រឹមត្រូវ​នោះ​ទេ។

rfa.org6 days ago2734111