65

សិស្ស​៣៨​នាក់​នៅ​កំពង់ធំ ដែល​ពុល​ចំណីអាហារ បាន​ធូរស្បើយ​ហើយ ខណៈ​សិស្ស​១០​នាក់​ទៀត កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​

កំពង់ធំ​៖ សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ពង្រ​ខេត្តកំពង់ធំ ដែល​បាន​ពុល​ចំណីអាហារ ចំនួន​៣៨​នាក់​បាន​ធូរស្រាល​ហើយ ខណៈ​សិស្ស​១០​នាក់​ទៀត កំពុងតែ​សម្រាក​ព្យាបាល​ឡើយ​ទេ​។ សិស្ស​...

Popular Stories

Browse by Site

Related Tags

Latest សម្រាក Stories