# អាហារូបករណ៍

​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​...
​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​តែ​មួយ​គត់ ​នៅ​កម្ពុជា​ ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ ​អាហារូបករណ៍​ ​ខ្មែរ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ចិន
​ភ្នំពេញ​៖​ Longmengrath Study Abroad Consultancy ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​ដំបូង​ ​និង​មាន​តែ​មួយ​គត់​នៅ​កម្ពុជា​ ​ដែល​បាន​ចុះ​អនុស្សារណៈ​ ​និង​ទទួល​សិទ្ធិ​ពិសេស​ពី​ស្ថាប័ន​អាហារូបករណ៍​ធំ​ៗ ​ទាំង​បី​របស់​ចិន ​អោយ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ខ្មែរ​ រាប់​រយ​នាក់​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ​...

dap-news.com3d

​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​...
​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​តែ​មួយ​គត់ ​នៅ​កម្ពុជា​ ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ ​អាហារូបករណ៍​ ​ខ្មែរ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ចិន
​ភ្នំពេញ​៖​ Longmengrath Study Abroad Consultancy ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​ដំបូង​ ​និង​មាន​តែ​មួយ​គត់​នៅ​កម្ពុជា​ ​ដែល​បាន​ចុះ​អនុស្សារណៈ​ ​និង​ទទួល​សិទ្ធិ​ពិសេស​ពី​ស្ថាប័ន​អាហារូបករណ៍​ធំ​ៗ ​ទាំង​បី​របស់​ចិន ​អោយ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ខ្មែរ​ រាប់​រយ​នាក់​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ​...

dap-news.com6d

​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​...
​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​តែ​មួយ​គត់ ​នៅ​កម្ពុជា​ ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ ​អាហារូបករណ៍​ ​ខ្មែរ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ចិន
​ភ្នំពេញ​៖​ Longmengrath Study Abroad Consultancy ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​ដំបូង​ ​និង​មាន​តែ​មួយ​គត់​នៅ​កម្ពុជា​ ​ដែល​បាន​ចុះ​អនុស្សារណៈ​ ​និង​ទទួល​សិទ្ធិ​ពិសេស​ពី​ស្ថាប័ន​អាហារូបករណ៍​ធំ​ៗ ​ទាំង​បី​របស់​ចិន ​អោយ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ខ្មែរ​ រាប់​រយ​នាក់​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ​...

dap-news.com12d

​និស្សិត​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ពី​ឥណ្ឌា...
​និស្សិត​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ពី​ឥណ្ឌា ​បង្ហាញ​ផល​វិជ្ជមាន​និង​ក្តី​រំពឹង​ខ្ពស់​
ភ្នំពេញៈ​ ក្រុម​អតីត​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ប្រមាណ​ជិត​ ១០០ ​នាក់​ ​បាន​មក​ជួបជុំគ្នា​ចែករំលែក​បទពិសោធ ​និង​លទ្ធផល​វិជ្ជមាន​តាមរយៈ​ចំណេះដឹង​ ​ដោយ​ពួកគេ​បង្ហាញ​នូវ​ក្តី​រំពឹង​ខ្ពស់​ក្នុង​ជីវិត​ការងារ​ បន្ទាប់ពី​បញ្ចប់​ការ សិក្សា​ដែល​ការ​

postkhmer.com14d

​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​...
​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​តែ​មួយ​គត់ ​នៅ​កម្ពុជា​ ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ ​អាហារូបករណ៍​ ​ខ្មែរ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ចិន
​ភ្នំពេញ​៖​ Longmengrath Study Abroad Consultancy ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​ដំបូង​ ​និង​មាន​តែ​មួយ​គត់​នៅ​កម្ពុជា​ ​ដែល​បាន​ចុះ​អនុស្សារណៈ​ ​និង​ទទួល​សិទ្ធិ​ពិសេស​ពី​ស្ថាប័ន​អាហារូបករណ៍​ធំ​ៗ ​ទាំង​បី​របស់​ចិន ​អោយ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ខ្មែរ​ រាប់​រយ​នាក់​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ​...

dap-news.com14d

ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​...
ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​តែ​មួយ​គត់ ​នៅ​កម្ពុជា​ ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ ​អាហារូបករណ៍​ ​ខ្មែរ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ចិន​
ភ្នំពេញ៖ Longmengrath Study Abroad Consultancy ជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាហារូបករណ៍ ក្រៅប្រទេសដំបូង និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ដែលបានចុះអនុស្សារណៈ និងទទួលសិទ្ធិពិសេសពីស្ថាប័នអាហារូបករណ៍ធំៗ ទាំងបីរបស់ចិន អោយជ្រើសរើសនិស្សិតខ្មែរ រាប់រយនាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីសិក្សា

dap-news.com17d

ទោះជាប់​និទ្ទេស​ណា​ក៏ដោយ​...
ទោះជាប់​និទ្ទេស​ណា​ក៏ដោយ​ ជន​ពិការ​នឹង​ទទួលបាន​អាហារូបករណ៍​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​…​
ការ​គាំពារ​ជន​ពិការ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​ ជា​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​មាន​សមភាព​ក្នុង​វិស័យ​ធនធានមនុស្ស​សម្រាប់​សង្គម​ ព្រោះ​ជន​ពិការ​ក៏​ជា​កម្លាំង​ចលករ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ផង​ដែរ​ក្នុងចំណោម​យុវជន​រាប់​លាន​នាក់​នៅ​កម្ពុជា​។ ដើម្បី​ជំរុញ​ឱ្យ​យុវជន​ពិការ​ទទួល​បានការ​អប់រ

lareine.com.kh17d

ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​...
ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​តែ​មួយ​គត់ ​នៅ​កម្ពុជា​ ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ ​អាហារូបករណ៍​ ​ខ្មែរ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ចិន​
ភ្នំពេញ៖ Longmengrath Study Abroad Consultancy ជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាហារូបករណ៍ ក្រៅប្រទេសដំបូង និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ដែលបានចុះអនុស្សារណៈ និងទទួលសិទ្ធិពិសេសពីស្ថាប័នអាហារូបករណ៍ធំៗ ទាំងបីរបស់ចិន អោយជ្រើសរើសនិស្សិតខ្មែរ រាប់រយនាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីសិក្សា

dap-news.com20d

ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​...
ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អាហារូបករណ៍​ ក្រៅ​ប្រទេស​តែ​មួយ​គត់ ​នៅ​កម្ពុជា​ ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ ​អាហារូបករណ៍​ ​ខ្មែរ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ចិន​
ភ្នំពេញ៖ Longmengrath Study Abroad Consultancy ជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាហារូបករណ៍ ក្រៅប្រទេសដំបូង និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ដែលបានចុះអនុស្សារណៈ និងទទួលសិទ្ធិពិសេសពីស្ថាប័នអាហារូបករណ៍ធំៗ ទាំងបីរបស់ចិន អោយជ្រើសរើសនិស្សិតខ្មែរ រាប់រយនាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីសិក្សា

dap-news.com21d

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.0

Beta 4.0 App Updates

New User Features!

Recently Added Sites

Last updated: March 24, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About