11

ចាន់ រតនា ផ្តួល​កីឡាករ​មិន​ធ្លាប់​ចាញ់​របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ត្រឹម​ទឹក​ទី​២ លើស​ង្វៀន​កូ​ឡា​ឡំ​ពូរ​