(ឡុងដ៍)៖ សំឡេងរបស់​រូបវិទូជនជាតិអង់គ្លេសដ៏ល្បីឈ្មោះ គឺលោក ស្ទេវិន ហាឃីង (Stephen Hawking) នឹងត្រូវបាញ់បញ្ជូនទៅកាន់ទីអវ​កាសក្រោមសារនៃសន្តិភាពនិងក្តីសង្ឃឹម នាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ ខណៈដែលធាតុរបស់លោក នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅព្រះវិហារ Westminister Abbey...

freshnewsasia.com4 days ago4951

(ឡុងដ៍)៖ សំឡេងរបស់រូបវិទូជនជាតិអង់គ្លេសដ៏ល្បីឈ្មោះ គឺលោក ស្ទេវិន ហាឃីង (Stephen Hawking) នឹងត្រូវបាញ់បញ្ជូនទៅកាន់ទីអវកាសក្រោមសារនៃសន្តិភាពនិងក្តីសង្ឃឹម នាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ ខណៈដែលធាតុរបស់លោក នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅព្រះវិហារ Westminister Abbey នៃទីក្រុងឡុងដ៍ក្បែ

khmertalking.com4 days ago8