4855

សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ខាង​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សំខាន់ៗ​និយាយ​ថា ​ពួកគេ​បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​លោក Kavanaugh

លោកស្រី Susan Collins និង​លោក Joe Manchin សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា​ដ៏​សំខាន់​ចំនួន ២​រូប​និយាយ​ថា ​ពួកគេ​នឹង​បោះ​ឆ្នោត​ដើម្បី​តែងតាំង​លោក​ចៅក្រមBrett Kavanaugh នៅ​...

Browse by Site

Related Tags

Latest joe Stories