13

តេស្ត​ផ្ទាល់​បាន​ដឹង​ដុំ​សាក Super VOOC របស់ Oppo ខ្លាំង​ជាង​គូ​ប្រជែង​ណាៗ​ទាំង​អស់

មុខងារ​សាក​ថ្ម​រហ័ស​អាច​គាំទ្រ​ជាមួយ​ស្មាតហ្វូន​ជំនាន់​ក្រោយ​សឹង​គ្រប់​ស៊េរី ជា​គោលដៅ​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​ប្រើប្រាស់​ឲ្យ​ទាន់...
33

តេស្ត​ផ្ទាល់​បាន​ដឹង​ដុំ​សាក Super VOOC របស់ Oppo ខ្លាំង​ជាង​គូ​ប្រជែង​ណាៗ​ទាំង​អស់

មុខងារ​សាក​ថ្ម​រហ័ស​អាច​គាំទ្រ​ជាមួយ​ស្មាតហ្វូន​ជំនាន់​ក្រោយ​សឹង​គ្រប់​ស៊េរី ជា​គោលដៅ​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​ប្រើប្រាស់​ឲ្យ​ទាន់...

Browse by Site

Related Tags

Latest oppo Stories